Η εσωτερική οργάνωση της ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) εξυπηρετεί την υλοποίηση των στόχων που έχει θέσει η εταιρεία και εξασφαλίζει κάθε στιγμή την αξιόπιστη λειτουργία, την αποδοτική εκμετάλλευση της συσσωρρευμένης εμπειρίας - τεχνογνωσίας και την συνεχή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πάγιων αλλά και έκτακτων εταιρικών αναγκών.

 

Η εταιρεία διατηρεί ανεξάρτητα, μόνιμα, τμήματα που στελεχώνονται από εξειδικευμένο, έμπειρο, ανθρώπινο δυναμικό για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών της αναγκών.

 

Η επιστημονική κατάρτηση του προσωπικού της ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) είναι υψηλή, καθώς μεγάλο ποσοστό των στελεχών της διαθέτουν τίτλους Μεταπτυχιακής και Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ενώ στο σύνολό του το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας διακρίνεται για την εξαιρετικά μεγάλη εργασιακή εμπειρία του και την σε βάθος γνώση του επαγγελματικού γίγνεσθαι της ελληνικής αγοράς.

 

Παράλληλα η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) υλοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα επιμορφωτικά σεμινάρια, ώστε όλο το προσωπικό της να παραμένει ενήμερο, ως προς τις εξελίξεις που αφορούν το εργασιακό αντικείμενο του τμήματος που ανήκει και να μπορεί να διαχειριστεί άψογα κάθε θέμα που απορρέει από τα εργασιακά του καθήκοντα.

 

Για την υλοποίηση κάθε έργου που αναλαμβάνει, η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) εφαρμόζει τη μέθοδο της συγκρότησης ειδικών ομάδων εργασίας (project teams), οι οποίες έχουν διάρκεια ζωής τόση όσο χρειάζεται για την ολοκλήρωση κάθε έργου. Στόχος της εταιρείας είναι να καθιστά δυνατή την υλοποίηση ειδικών εφαρμογών με τον πιο αξιόπιστο, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

 

Η εξειδίκευση των τμημάτων που διατηρεί η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) δεν εμφανίζεται μόνο στο οργανόγραμμά της, εκφράζεται πλήρως στη δομή που έχει κάθε μία από τις διευθύνσεις που αποτελούν την σπονδυλική στήλη στη λειτουργία της εταιρείας. Συγκεκριμένα:

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

Τμήμα Τεχνικών Συμβούλων

Αναλαμβάνει την εκπόνηση τεχνικών μελετών, που περιλαμβάνουν την ανάλυση απαιτήσεων του πελάτη, κατά περίπτωση και με συγκεκριμένη μεθοδολογία, για τη βέλτιστη υλοποίηση των έργων εγκατάστασης πληροφοριακών συστημάτων.

Στο δυναμικό του τμήματος ανήκουν στελέχη με μακρόχρονη εμπειρία και σε βάθος γνώση των δημοφιλέστερων εφαρμογών της αγοράς, που επιπλέον είναι σε θέση να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε λογιστικά, οικονομοτεχνικά και business logic ζητήματα.

 

Τμήμα ERP Συστημάτων

Καλύπτει ολοκληρωμένα τις απαιτήσεις υλοποίησης έργων βασισμένων σε τεχνολογικά προηγμένα συστήματα ERP (Atlantis, Xline, κλπ).

Επανδρώνεται από εξειδικευμένα στελέχη με μεγάλη εμπειρία και επίπεδο τεχνογνωσίας που είναι σε θέση να υλοποιήσουν πληροφοριακά συστήματα υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να βελτιστοποιήσουν τις λειτουργίες τους και να αξιοποιήσουν πλήρως τους πόρους τους.

 

Τμήμα Ειδικών Εφαρμογών

Αναπτύσσει ειδικές εφαρμογές ή reporting systems (MIS), με στόχο την πλήρη προσαρμογή των συστημάτων ERP στις επιμέρους εξειδικευμένες απαιτήσεις κάθε πελάτη και την ουσιαστική υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα.

Στελεχώνεται από επαγγελματίες programmers-supporters, με μακρόχρονη εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών και ουσιαστική γνώση της δομής και λογικής των εμπορικών, λογιστικών και ERP συστημάτων.

 

Τμήμα Υποστήριξης

Επαγγελματίες supporters στελεχώνουν το συγκεκριμένο τμήμα που είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη και συντήρηση των μηχανογραφικών συστημάτων των πελατών. Επιλύουν άμεσα και υπεύθυνα προβλήματα και δυσλειτουργίες των εγκαταστάσεων, διασφαλίζοντας κάθε στιγμή την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της μηχανογράφησης των πελατών.

 

 

 

Hot Line Support

Το τμήμα Hot Line Support λειτουργεί με στόχο την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων ή την επίλυση αποριών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή απομακρυσμένης σύνδεσης, όταν αυτό είναι εφικτό ή προωθεί τις κλήσεις των πελατών στα στελέχη του Τμήματος Υποστήριξης, για την κάλυψη των προβλημάτων που δεν επιλύονται τηλεφωνικά.

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Η εμπορική διεύθυνση της ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) στελεχώνεται από άτομα με μεγάλη εμπειρία και υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας. Τα στελέχη της Εμπορικής Διεύθυνσης, μέσω της συνεχούς παρακολούθησης των εξελίξεων και της τακτικής επιμόρφωσης, είναι σε θέση να προτείνουν ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης.

Επιπρόσθετα, αναλαμβάνουν υπεύθυνα την αδιάλειπτη και στενή παρακολούθηση των έργων που έχουν αναληφθεί.

Η διάρθρωση της Εμπορικής Διεύθυνσης σε επιμέρους οργανωτικά τμήματα Πωλήσεων που προωθούν προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με το μέγεθος, το αντικείμενο δραστηριότητας και τις ανάγκες των πελατών, διασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση της επένδυσης των επιχειρήσεων - πελατών.

 

Τμήμα Μεγάλων Λογαριασμών

Είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των μηχανογραφικών έργων μεγάλης κλίμακας και υψηλών απαιτήσεων που βασίζονται σε συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP).

Αποτελείται από έμπειρα στελέχη που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη μελέτη, ανάλυση και καταγραφή των τεχνικών και οικονομικών στοιχείων του έργου, σε μία ολοκληρωμένη πρόταση, με στόχο την υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων πλήρως προσαρμοσμένων στον τρόπο λειτουργίας και τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων.

Τμήμα Εφαρμογών Plug & Play

Προωθεί εφαρμογές που απευθύνονται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και υλοποιεί προτάσεις για μηχανογραφικά συστήματα βασισμένα στα καθιερωμένα τυποποιημένα δημοφιλή προγράμματα της αγοράς.

 

Τμήμα Συμβάσεων Συντήρησης

Φροντίζει για την ενημέρωση των πελατών και την ανανέωση των Συμβάσεών τους, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανογραφικών συστημάτων που χρησιμοποιούν και να απολαμβάνουν συνεχή υποστήριξη οι εγκαταστάσεις τους, καθώς και επίλυση πιθανών προβλημάτων και δυσλειτουργιών.

 

Τμήμα Telemarketing

Αρμοδιότητά του είναι η ενημέρωση των υποψηφίων πελατών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα πωλήσεων. Η συνεισφορά του, από το Μάιο του 2000 και εντεύθεν, είναι καθοριστική στην επίτευξη των οικονομικών στόχων που θέτει η εταιρεία.