Το πληροφοριακό σύστημα «Λογιστική Σουίτα II» επεξεργάζεται αξιόπιστα απεριόριστο όγκο δεδομένων και
πληροφοριών ενώ παράλληλα καλύπτει άμεσα και αποτελεσματικά την ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ
επιχειρήσεων και λογιστικού γραφείου.

Ανταποκρίνεται με πληρότητα στις απαιτήσεις για ενιαία διαχείριση όλων των δεδομένων του λογιστικού γραφείου
μέσα από μία και μόνη εφαρμογή και αποτελεί ένα δυνατό μηχανισμό πληροφόρησης σε κάθε επίπεδο που βοηθά στη
παροχή σωστών συμβουλών προς τους πελάτες του λογιστικού γραφείου.

Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό
χρόνο.


Υποσυστήματα
 Γενική Λογιστική
 Έσοδα - Έξοδα
 Μισθοδοσία – Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας
 Διαχείριση Παγίων
 Διαχείριση Φορολογικών Εντύπων
 Διαχείριση Λογιστικού Γραφείου
 Reporting Tools