Υλοποιώντας μεγάλα έργα πληροφοριακών συστημάτων η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) γνωρίζει άριστα ότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες των χρηστών των συστημάτων συχνά είναι ρευστές.

Η αλλαγή προσωπικού, οι εξειδικευμένες απαιτήσεις, οι προσθήκες - αλλαγές και βελτιώσεις μπορεί να χρειαστεί να ολοκληρωθούν με πρόσθετη εκπαίδευση έξω από την προγραμματισμένη, σε διαφορετικούς χρόνους από αυτούς που ορίζει το χρονοδιάγραμμα κάθε έργου.

Για να ικανοποιήσει αυτές τις επιμέρους εκπαιδευτικές ανάγκες των πελατών της η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) υλοποιεί σεμινάρια σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει ο πελάτης.

Σε χρόνο και χώρο που θα υποδείξει ο πελάτης ή στην έδρα της, η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON), ανάλογα με το θέμα, παρέχει τους εξειδικευμένους συμβούλους από το ανθρώπινο δυναμικό της που είναι οι κατάλληλοι εισηγητές για να υλοποιήσουν το σεμινάριο.
Η θεματολογία είναι κάθε φορά επακριβώς προσαρμοσμένη στις εκπαιδευτικές ανάγκες που θέλει να καλύψει ο πελάτης.