Η πολυετής εμπειρία της ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) και η συσσωρευμένη τεχνογνωσία της την έχουν οδηγήσει στην υλοποίηση έργων με συγκεκριμένες μεθόδους, που έχουν δοκιμαστεί προηγουμένως και είναι εγγυημένες για την αποτελεσματικότητα τους.

 

Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι και οι πιθανές δυσλειτουργίες κατά την υλοποίηση του μηχανογραφικού συστήματος.

 

 

Το «Project Implementation» είναι το κύκλωμα που εφαρμόζει η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) για την υλοποίηση των έργων, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν Βήμα - Βήμα μέχρι την ολοκλήρωση κάθε μηχανογραφικού συστήματος που αναλαμβάνει.

 

 

Στο «Project Implementation» περιλαμβάνονται όλες οι παράμετροι, αρμοδιότητες, ρόλοι, έλεγχοι και check points που απαιτούνται για την εξέλιξη κάθε έργου:

 

 

 • Καταγραφή, Ανάλυση, Αναγκών & Απαιτήσεων
 • Εγκατάσταση Δικτύων, Hardware, System Software, Application Software
 • Εγκατάσταση Software
 • Μετάπτωση Δεδομένων (Data Migration)
 • Εκπαίδευση Διαχειριστή
 • Εκπαίδευση Χρηστών
 • Δοκιμαστική Λειτουργία (Testing Period)
 • Εντοπισμός - Επίλυση Δυσλειτουργιών
 • Καταγραφή Αποτελεσματικότητας
 • M.I.S. Benefit Peak
 • Ολοκλήρωση - Παράδοση - Πλήρη Λειτουργία

 

Σε κάθε στάδιο από τα προαναφερόμενα που ολοκληρώνεται η Project Team από την πλευρά της ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) και οι Υπεύθυνοι Έργου από την πλευρά του πελάτη, διενεργούν ελέγχους στα σημεία κλειδιά, συμφωνούν και συντάσσουν από κοινού, Progress Reports που επιβεβαιώνουν ότι όλα τα σημεία ελέγχου ήταν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

 

 

ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA MIGRATION)

 

Κατά την υλοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων η μετάπτωση δεδομένων από το υπάρχον σύστημα στο προς υλοποίηση, αποτελεί σημείο αναφοράς και κάποτε καθορίζει την επιτυχία ολοκλήρωσης του έργου.

 

Η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) υλοποιεί Data Migration):

 

   Μεταφορά στοιχείων από οποιαδήποτε εφαρμογή μπορεί να εξάγει στοιχεία, τόσο σε επίπεδο Κύριων Αρχείων (Πελάτες, Προμηθευτές, Λογιστικό Σχέδιο κλπ) αλλά και σε επίπεδο Αναλυτικών ή/και Συγκεντρωτικών Κινήσεων κατ΄ επιλογή.