Η ADVANCED CONSULTING Α.Ε. (ADCON) κατά τις αρχικές επαφές με τον πελάτη, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες ή την πολυπλοκότητα δομής του έργου, προτείνει και υλοποιεί ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ.

Στην Τεχνική Μελέτη που συντάσσει η εταιρεία φροντίζει ώστε να δώσει απαντήσεις σε όλες τις παραμέτρους που θα επηρεάσουν την υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος που θα εγκατασταθεί.

Συχνά και ανάλογα με το αντικείμενο και το μέγεθος της επιχείρησης στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί το πληροφοριακό σύστημα, πέρα από την κυρίως λειτουργία της που δεν πρέπει να επηρεαστεί και τη μετάβαση στο νέο μηχανογραφικό σύστημα η οποία οφείλει να είναι απρόσκοπτη, εμφανίζονται σημαντικοί εξωγενείς, τρίτοι παράγοντες που αν δεν ληφθούν υπόψη θα δημιουργήσουν στη συνέχεια εμπλοκές στο προς υλοποίηση έργο.

Η Τεχνική Μελέτη Έργου λαμβάνει υπόψη και δίνει απαντήσεις σχετικά με παράγοντες όπως:

 • Αντικείμενο Δραστηριότητας
 • Ιδιαιτερότητες στη Λειτουργία της Επιχείρησης
 • Προϋπολογισμός
 • Επιθυμητός Χρόνος Υλοποίησης
 • Σημεία Εγκατάστασης, Τοπολογική Μορφή (Εργοστάσια, Υποκαταστήματα, Θυγατρικές, Εκτός Ελλάδας, κλπ)
 • Άλλα Εμπλεκόμενα Μηχανογραφικά Συστήματα
 • Απαιτούμενος Εξοπλισμός, Κατάσταση Υπάρχοντος Εξοπλισμού
 • Ωριμότητα - Ιδιαιτερότητες Χρηστών
 • Τρίτα Μέρη που πρέπει να Χρησιμοποιούν το Σύστημα (Οικονομικοί Σύμβουλοι, Διαχειριστές, Λογιστές, κλπ)
 • Προσδοκώμενα Άμεσα Αποτελέσματα
 • Μελλοντικές Επεκτάσεις

 

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στην υλοποίηση και υποστήριξη των προϊόντων Atlantis ERP, Atlantis Entry ERP, Κεφάλαιο ERP, Atlantis PayRoll, Mobile Sales, Adcon Tools.