Διαχείριση Μητρώου Δεσμεύσεων

Το Μητρώο Δεσμεύσεων αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την ορθή εκτέλεση των δαπανών, καθώς και για την ακριβή και αξιόπιστη αποτύπωση όλων των στοιχείων δεσμεύσεων, πληρωμών και υποχρεώσεων για το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. 

Το Μητρώο Δεσμεύσεων αποτελεί βιβλίο, το οποίο τηρείται από κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών. Το Μητρώο Δεσμεύσεων τηρείται ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) και φορέα/ειδικό φορέα (όπου υφίσταται) προκειμένου για φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και ΝΠΔΔ ή ανά αναλυτικό λογαριασμό γενικής λογιστικής προκειμένου για ΝΠΙΔ.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, κάθε φορέας της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούται να καταγράφει το σύνολο των υποχρεώσεών του σε ιδιαίτερο βιβλίο, το Μητρώο Δεσμεύσεων. Σε κάθε περίπτωση και για λόγους ορθής παρακολούθησης και αξιοπιστίας των στοιχείων προτείνεται η ηλεκτρονική τήρησή του.

Το Μητρώο Δεσμεύσεων περιλαμβάνει:

Την δυνατότητα τήρησης διπλογραφικού συστήματος λογιστικών εγγραφών για παρακολούθησης λογιστικών βιβλίων Γ’ κατηγορίας.
project-875699_1920.jpg
project-875699_1920.jpg

Το Μητρώο Δεσμεύσεων περιλαμβάνει:

Την δυνατότητα τήρησης διπλογραφικού συστήματος λογιστικών εγγραφών για παρακολούθησης λογιστικών βιβλίων Γ’ κατηγορίας.
Την έκδοση του μηνιαίου Δελτίου Δ39 προς το Γενικό Λογιστήριο του κράτους και το εποπτεύον Υπουργείο, σε αρχείο Excel.
Την παρακολούθηση του μητρώου Δεσμεύσεων της παρ.4 Αρθ. 7 ΠΔ 113/2010 προς το Γενικό Λογιστήριο του κράτους και το εποπτεύον Υπουργείο, σε αρχείο Excel.
Αναλυτική αναφορά Ενηλικίωσης Ανεξόφλητων υποχρεώσεων 30-60-90… - ημερών σε αρχείο Excel.
Το τριμηνιαίο και ετήσιο ερωτηματολόγιο των φορέων Γενικής Κυβέρνησης σε αρχείο Excel το οποίο και θα υποβάλλεται επικουρικά στην Στατιστική Υπηρεσία μέσω Web.
Την παρακολούθηση μηνιαίας αναφοράς για Εσοδα-Εξοδα, Προοδευτική κατάσταση Εσόδων-Εξόδων, Πηγές και Χρήσεις Πόρων (Απολογισμός), Προϋπολογισμός, Πιθανή εκτέλεση Προϋπολογισμού, Έκδοση Ισολογισμού σε αρχείο Excel το οποίο και θα υποβάλλεται στην διεύθυνση ΔΕΚΟ του ΓΛΚ μέσω Web.
Εισροές-Εκροές σε Ταμειακή βάση σε αρχείο .ΤΧΤ για υποβολή στις αρμόδιες αρχές.
Εργαλείο που δίνει την δυνατότητα σε εξειδικευμένους χρήστες να σχεδιάσουν μόνοι τους pivots, reports ή actions της αρεσκείας τους.
Υπόλοιπο Ταμειακών Διαθεσίμων και Υποχρεώσεων σε αρχείο .ΤΧΤ για υποβολή στις αρμόδιες αρχές.
Πλήρης συμβατότητα με τις εφαρμογές της Microsoft, ευρέως διαδεδομένες και προσιτές στον χειρισμό από όλους τους χρήστες.
Την έκδοση του μηνιαίου Δελτίου Δ39 προς το Γενικό Λογιστήριο του κράτους και το εποπτεύον Υπουργείο, σε αρχείο Excel.
Την παρακολούθηση του μητρώου Δεσμεύσεων της παρ.4 Αρθ. 7 ΠΔ 113/2010 προς το Γενικό Λογιστήριο του κράτους και το εποπτεύον Υπουργείο, σε αρχείο Excel.
Αναλυτική αναφορά Ενηλικίωσης Ανεξόφλητων υποχρεώσεων 30-60-90… - ημερών σε αρχείο Excel.
Το τριμηνιαίο και ετήσιο ερωτηματολόγιο των φορέων Γενικής Κυβέρνησης σε αρχείο Excel το οποίο και θα υποβάλλεται επικουρικά στην Στατιστική Υπηρεσία μέσω Web.
Την παρακολούθηση μηνιαίας αναφοράς για Εσοδα-Εξοδα, Προοδευτική κατάσταση Εσόδων-Εξόδων, Πηγές και Χρήσεις Πόρων (Απολογισμός), Προϋπολογισμός, Πιθανή εκτέλεση Προϋπολογισμού, Έκδοση Ισολογισμού σε αρχείο Excel το οποίο και θα υποβάλλεται στην διεύθυνση ΔΕΚΟ του ΓΛΚ μέσω Web.
Εισροές-Εκροές σε Ταμειακή βάση σε αρχείο .ΤΧΤ για υποβολή στις αρμόδιες αρχές.
Εργαλείο που δίνει την δυνατότητα σε εξειδικευμένους χρήστες να σχεδιάσουν μόνοι τους pivots, reports ή actions της αρεσκείας τους.
Υπόλοιπο Ταμειακών Διαθεσίμων και Υποχρεώσεων σε αρχείο .ΤΧΤ για υποβολή στις αρμόδιες αρχές.
Πλήρης συμβατότητα με τις εφαρμογές της Microsoft, ευρέως διαδεδομένες και προσιτές στον χειρισμό από όλους τους χρήστες.
Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας?
+30 210 3414134
info@adcon.gr
Διεύθυνση
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 99
Νέος Κόσμος–Αθήνα  11636
Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο
Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο
Image
Ad.Con logo
Image
Image

Newsletter

Please enable the javascript to submit this form